Leven in België : Guide for new arrivals in Brussels and Wallonia

Onderwijs

Ja, vanaf 6 jaar en tot 18 jaar is de school verplicht.

Op 6-jarige leeftijd start de lagere school. Na de zes leerjaren van de lagere school krijgt het kind een diploma om naar de secundaire school te mogen gaan.

Na de lagere school, rond 12 jaar, beginnen kinderen in de secundaire school. Vanaf het derde jaar zijn verschillende richtingen mogelijk:

  • studeren om hogere studies te doen (overgangsonderwijs),
  • een beroep leren (kwalificatieonderwijs),
  • een eerder praktische opleiding volgen, deels op school en deels in een bedrijf.

[do action=”warning”]Opgelet: wanneer je kind in de secundaire school een studierichting kiest, denk dan zeker na over welke beroepen je kind later graag zou hebben. Zorg dat je kind zich, met de studierichting die je kiest, kan voorbereiden op die beroepen.[/do][do action=”more”] Aarzel niet om advies te vragen aan de leerkrachten (leraars en leraressen), directie en het CLB of PMS-centrum [?] in de school van je kind. Zij kunnen je een richting helpen kiezen.[/do]

Als je kind aan het einde van de secundaire school slaagt, krijgt het een diploma. Hiermee zal het zich kunnen inschrijven in het hoger onderwijs of werk gaan zoeken (zie hoofdstuk “Werken“).

Hoe is het onderwijs in België georganiseerd?

De school is in drie delen onderverdeeld:

  • kleuterschool: voor kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar,
  • lagere school: voor kinderen vanaf 6 jaar,
  • secundaire (middelbare) school: voor kinderen vanaf 12 jaar.

Moet mijn zoontje van 3 jaar naar school gaan?

Vóór de lagere school is er de kleuterschool, waar kinderen vanaf 2,5 jaar naartoe kunnen.

In de kleuterschool leert je kind de school en andere kinderen kennen. Op deze leeftijd leren jonge kinderen heel snel. Hierdoor leren ze ook gemakkelijk Frans of Nederlands, wat ze in de lagere school nodig zullen hebben.

[do action=”tips”]We raden echt aan je kind vanaf 3 jaar naar school te laten gaan. Het is niet verplicht, maar wel heel nuttig voor de rest van zijn of haar schooltijd.[/do]

Moet mijn dochtertje van 7 jaar naar school gaan? En mijn zoon van 16, moet die nog naar school?

Ja, vanaf 6 jaar en tot 18 jaar is de school verplicht.

Op 6-jarige leeftijd start de lagere school. Na de zes leerjaren van de lagere school krijgt het kind een diploma om naar de secundaire school te mogen gaan.

Na de lagere school, rond 12 jaar, beginnen kinderen in de secundaire school. Vanaf het derde jaar zijn verschillende richtingen mogelijk:

  • studeren om hogere studies te doen (overgangsonderwijs),
  • een beroep leren (kwalificatieonderwijs),
  • een eerder praktische opleiding volgen, deels op school en deels in een bedrijf.

[do action=”warning”]Opgelet: wanneer je kind in de secundaire school een studierichting kiest, denk dan zeker na over welke beroepen je kind later graag zou hebben. Zorg dat je kind zich, met de studierichting die je kiest, kan voorbereiden op die beroepen.[/do][do action=”more”] Aarzel niet om advies te vragen aan de leerkrachten (leraars en leraressen), directie en het CLB of PMS-centrum [?] in de school van je kind. Zij kunnen je een richting helpen kiezen.[/do]

Als je kind aan het einde van de secundaire school slaagt, krijgt het een diploma. Hiermee zal het zich kunnen inschrijven in het hoger onderwijs of werk gaan zoeken (zie hoofdstuk “Werken“).

Wat met de inschrijving?

Nadat je in België bent aangekomen, kan je best snel een school zoeken en je kind inschrijven. Maak daarvoor een afspraak in de school.

[do action=”tips”]Als je de taal moeilijk spreekt of begrijpt, ga dan naar de school met een tolk of met iemand die kan vertalen. Je kan ook de hulp vragen van een gespecialiseerde vertaler of tolk. Vraag hiernaar in de school.[/do]

Alle kinderen hebben het recht zich in een school in te schrijven: zowel Belgische als buitenlandse kinderen, met of zonder papieren. De school mag maar in één geval weigeren om een kind in te schrijven, en dat is wanneer er geen plaats meer is.

[do action=”sans-papier”]Ook kinderen zonder verblijfsvergunning of visum moeten zich inschrijven en regelmatig naar school gaan.[/do]

[do action=”warning”]Let op! Het eerste jaar van het secundair onderwijs is een beetje anders.[/do]

[do action=”more”]Vraag inlichtingen bij de school waar je kind is ingeschreven of waar je het wil inschrijven, of surf naar : www.inscriptions.cfwb.be (voor Franstalige scholen) of http://onderwijs.vlaanderen.be/leren/ (voor Nedelandstalige scholen)[/do]

Hoe kies ik een school voor mijn kind? Wat is belangrijk?

Je kan de school vrij kiezen.

[do action=”tips”]Het is belangrijk dat je een school kiest waar je voelt dat jij en je kind welkom zijn. Bezoek meerdere scholen. Vraag raad aan andere gezinnen, aan je buren. Vraag of je de directie kan ontmoeten, of je de school kan bezoeken, en of je met een of meerdere leerkrachten kan praten.[/do]

De meeste ouders kiezen de school van hun kinderen op basis van de ligging ervan. Maar dat is niet het enige dat belangrijk is.

 

Officiële of vrije school?

In Franstalig België is de Franse Gemeenschap verantwoordelijk voor het onderwijs en de financiering ervan. De scholen worden ofwel rechtstreeks door de Gemeenschap georganiseerd, ofwel door een lokale openbare instelling (de provincie of COCOF [do action=”tooltips”]Commission communautaire française of Franse Gemeenschapscommissie, de instelling die verantwoordelijk is voor culturele, sociale, gezondheids- en onderwijszaken, voor de Franstalige instellingen in Brussel.[/do], de stad of gemeente), ofwel door een privé-instelling. Deze “inrichtende machten” zijn verantwoordelijk voor de filosofie van de school, haar organisatie en onderwijsaanpak.

Alle officiële scholen (die georganiseerd zijn door openbare instellingen) hebben bepaalde principes en waarden (zoals het zoeken naar waarheid, wetenschappelijke objectiviteit, openheid en tolerantie) zonder voorrang te geven aan een bepaalde filosofie of godsdienst. Er worden lessen zedenleer of godsdienst gegeven, volgens de keuze van de ouders.

Veel vrije scholen hebben een godsdienstige achtergrond (vooral katholiek maar er zijn ook joodse, protestantse en islamitische scholen). Bepaalde vrije scholen zijn neutraal of georganiseerd rond een bepaald project.

Alle Waalse en Brusselse scholen die erkend (en dus gefinancierd) zijn door de Franse Gemeenschap, geven lessen die hetzelfde niveau en dezelfde soort kennis en vaardigheden aanleren.

[do action=”tips”]Verwar vrije scholen niet met privéscholen! Privéscholen kunnen lesgeven met de erkenning van een andere overheid (zoals het baccalaureaat in Frankrijk) of ze kunnen goedgekeurd zijn door de Belgische overheid maar in een andere taal dan het Frans of het Nederlands lesgeven. Aan privéscholen moeten ouders betalen om hun kind in te schrijven. Daarom zijn deze scholen veel duurder.[/do]

Franstalige of Nederlandstalige school in Brussel?

In Brussel kan je kiezen tussen Franstalig en Nederlandstalig onderwijs voor je kind. Het is belangrijk dat je als ouder nadenkt over wat best is voor je kind. Eens je de taal en school hebt gekozen, is het best dat je kind op dezelfde plaats blijft. [do action=”more”] Vraag bij je gemeente naar de lijsten van de verschillende soorten scholen, en naar de inschrijvingsdata van de lagere scholen.[/do]

Moet ik betalen om mijn kinderen op school in te schrijven?

De inschrijving in een school van de Franse Gemeenschap is gratis.

Let op! Voor sommige diensten en schoolmateriaal kan het zijn dat je moet betalen, bijvoorbeeld voor de middaglunch, opvang of studie na de schooluren, culturele en sportieve activiteiten, fotokopieën, boeken en materiaal. Dit zijn de schoolkosten.

[do action=”tips”]Als een school geld vraagt voor de inschrijving, dan heb je het recht dit te weigeren. [/do][do action=”tips”]Vraag goed na wat de schoolkosten zijn, want die verschillen van school tot school. Als je financiële problemen hebt, vraag dan om met de directie te praten en samen een oplossing te zoeken.[/do][do action=”tips”]Er bestaat financiële hulp (een ‘studiebeurs’) voor kinderen in het secundair onderwijs.[/do][do action=”more”]Vraag informatie bij de school van je kind.[/do]

Wie kan op mijn kind letten buiten de schooluren?

De scholen organiseren opvang voor de kinderen van 3 tot 12 jaar, voor en na de lessen. Hiervoor moet je meestal betalen.

De scholen organiseren ook studie waar kinderen hun huiswerk, sport en culturele activiteiten kunnen doen.

Buiten de school bestaan er ook vele buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren (zoals sport, zang, dans, muziek, tekenen en creatieve expressie).

[do action=”more”] De school van je kind kan je meer informatie geven.[/do][do action=”tips”]Vraag vooraf naar de prijzen, want die verschillen van activiteit tot activiteit en van vereniging tot vereniging.[/do][do action=”tips”]Tijdens de schoolvakanties kan je je kind inschrijven in een vakantiecentrum, op een stage of in een kinderdagverblijf? [/do][do action=”more”]Vraag informatie in de school van je kind, bij je gemeente, bij Kind en Gezin of het Office de la Naissance et l’Enfance (ONE).[/do][do action=”tips”]Bepaalde mutualiteiten geven financiële ondersteuning..[/do]

Hoe kan ik mijn kind op school helpen?

Het beste wat je voor je kind kan doen, is zijn of haar schoolwerk volgen: de leraren en leraressen (leerkrachten) ontmoeten, tijd vrijmaken, je kind aanmoedigen om de huistaken te maken en het daarbij begeleiden, hem of haar vragen hoe het gaat op school, de schoolagenda[do action=”tooltips”]Schrift of agenda waarin leerlingen het lessenrooster en het huiswerk (oefeningen en lessen) dat ze thuis moeten doen noteren. Hierin kunnen ouders en leraars of leraressen naar elkaar schrijven. De ouders bekijken en ondertekenen de schoolagenda van hun kind elke dag.[/do]

[do action=”tips”]In alle scholen zijn er oudercontacten. Ga hier naartoe, zelfs als dit moeilijk is voor jou, door de taal en de onbekende omgeving. Je zal hier kennismaken met de leerkrachten en hen kunnen helpen om je kind beter te leren kennen. Je zal ook beter begrijpen wat er op school gebeurt. En je kan er hulp vragen aan andere ouders.[/do][do action=”tips”]Er zijn ouderverenigingen die de ouders de kans geven om hun mening te geven en te reageren op wat er op school gebeurt. Vraag hierover informatie op school.[/do][do action=”tips”]Sommige scholen geven speciale ondersteuning en taallessen (Frans) voor minderjarige nieuwkomers in onthaalklassen (‘classes passerelles’).[/do][do action=”tips”]Ook buiten de school kan je kind begeleiding krijgen (bijvoorbeeld bij de ‘écoles de devoirs’).[/do]

[do action=”more”]Meer informatie: surf naar : www.ffedd.be (Franstalig) of google “huiswerkbegeleiding”.[/do]

Wat doe ik als mijn kind problemen heeft op school?

Sommige scholen hebben oplossingen voor leerlingen met problemen.

[do action=”tips”]Je kan vragen om met de leerkrachten te bespreken wat er kan gebeuren om je kind te helpen.[/do]

Als de problemen blijven duren of heel ernstig zijn, zullen de leerkracht en de school je doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten die kunnen helpen, zoals PMS-centra of CLB’s[do action=”tooltips”]elke Nederlandstalige school werkt samen met een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en elke Franstalige school met een PMS (psycho-medisch-sociaal centrum). Bij het CLB en PMS is er een team van psychologen, sociaal assistenten, dokters en verplegers. Zij luisteren naar de leerlingen en hun familie en zoeken samen met hen naar oplossingen. Zo kunnen ze je kind helpen bij het maken van keuzes op school, bij leerstoornissen, problemen met het integreren in de groep,…[/do], en de “écoles de devoirs”.

Als je kind een handicap heeft of specifieke leerproblemen, bestaan er speciale scholen vanaf de kleuterschool.

Waar vind ik andere informatie?

Wanneer je je kind inschrijft op school, zal de directie je informatie geven en kan je vragen stellen. Als je de taal niet goed spreekt, probeer dan iemand mee te nemen die voor jou kan vertalen.

[do action=”more”]Je vindt veel informatie op de (Franstalige) website van de Franse Gemeenschap: www.enseignement.be[/do]